ОБРЕНОВИЋИ У МУЗЕЈСКИМ И ДРУГИМ ЗБИРКАМА СРБИЈЕ – Ана Боловић, Александар Марушић

Циљ овог комплексног пројекта, којег су финансијски подржали Министарство културе и општина Горњи Милановац, јесте потреба да се евиндентирају, музеолошки, односно архивистички обраде, и у форми каталога објаве подаци о што већем броју предмета и докумената похрањених у фундусима најзначајнијих домаћих установа културе, а везаних за ову, још увек недовољно проучену, владарску породицу.

Такође, евидентирањем и описивањем разноврсних артефаката и докумената, ствара се јединствена база података за даља истраживања. Она ће у будућности бити допуњена систематским пописивањем експоната знамените српске династије Обреновић, како у иностраним установама, тако и у приватним збиркама и колекцијама.